loading...
صفحه اصلی آرشیو تماس با ما

آموزش هاستینگ

آموزش راه اندازی هاستینگ و مباحث فنی مرتبط به هاستینگ

 1. آموزش هاستینگ
 2. کار آفرینی و مدیریت کسب و کار
منیجر بازدید : 22 سه شنبه 03 مهر 1397 نظرات (0)
منیجر بازدید : 19 سه شنبه 03 مهر 1397 نظرات (0)
منیجر بازدید : 34 دوشنبه 02 مهر 1397 نظرات (0)
سلام دوستان
امروز یه آقایی زنگ زد برای بیمه عمر و بازنشستگی توضیحاتی داد برام جالب بود. البته زیاد متوجه نشدم
گفتم بیام اینجا از دوستان مشاوره بگیرم
به درد میخوره یا فقط پول دادن هست؟
ممنون میشم توضیح بدین و اینکه چه شرکتی بهتره؟
تشکر
منیجر بازدید : 20 يكشنبه 01 مهر 1397 نظرات (0)
با سلام و درود
هر از گاهی درخواست های همکاری یا دادن نمایندگی از نشریات و روزنامه ها به دفتر میاد. این درخواستها یا برای دادن نمایندگی است یا همکاری در تبلیغات .
به نظر شما چه فرصتهایی برای اشتغال و درامد در همکاری با نشریات کثیرالانتشار میتونه نهفته باشه؟
منیجر بازدید : 28 يكشنبه 01 مهر 1397 نظرات (0)
ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست. ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد. ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد. ماده 4 - شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود - نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است.اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود. ماده 5 - درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد. درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند. هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود. ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند. تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند. ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد. 1 - نام شركت. 2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين. 3 - موضوع شركت. 4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك. 5 - تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام. 6 - ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است.درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود. 7 - مركزاصلي شركت. 8 - مدت شركت. ماده 8 - طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد : 1 - نام شركت. 2 - موضوع شركت بطورصريح ومنجز. 3 - مدت شركت. 4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد. 5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك. 6 - تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام. 7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود. 8 - نحوه انتقال سهام بانام. 9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس. 10 - درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب آن. 11 - شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت. 12 - مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي. 13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها. 14 - طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي. 15 - تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند. 16 - تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران. 17 - تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند. 18 - قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس. 19 - تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه. 20 - نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن. 21 - نحوه تغيير اساسنامه. ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد - 1 - نام شركت. 2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود. 3 - مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد. 4 - مدت شركت. 5 - هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار. 6 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود. 7 - درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل. 8 - تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند. 9 - ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت. 10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع. 11 - ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد. 12 - ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند. 13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است. 14 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد. 15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان. ماده 10 - مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود. ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود. ماده 12 - طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 13 - ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد. 1 - نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت. 2 - سرمايه شركت. 3 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن. 4 - تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود. 5 - نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود. 6 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس. 7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد. ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود : تبصره - درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد. ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد. ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود. ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود. تبصره - هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود. ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد. ماده 19 - درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود. ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود. 1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد. 2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد. 3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. 4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17. 5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد. تبصره - سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود. ماده 21 - شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند. ماده 22 - استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19. ماده 23 - موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند.

companyregister.ir

لینک منبع: ثبت شرکت سهامی
منیجر بازدید : 29 جمعه 30 شهريور 1397 نظرات (0)
سلام دوستان
بنده در حال بررسی و تحقیق در مورد "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی" هستم.
اگر کسی از کاربران محترم شاپکیپر که در زمینه اینترنت مشغول به درآمد زایی و کارآفرینی هست و ترجیحا دارای شرکت , برند ثبت شده و یا وبسایت مطرح هم هست مایل باشه در مصاحبه شرکت کنه خوشحال میشم .

بعد از جمع آوری فرم ها با چند نفر از دوستان منتخب, به نوبت در مجلات کارآفرینی کشوری مصاحبه میشه و فرصت خوبی هست که برند و نام خودتون رو به رایگان مطرح کنید.

در اولین قدم خواهش میکنم فایل فشرده که شامل دو فایل PDF هست رو دانلود کنید.
از فایل پرسشنامه که 7 صفحه یک رو هست پرینت بگیرید.
مشخصات خودتون رو صفحه دوم کامل کنید.
سوالات پرسشنامه که چند گزینه ای (51 سوال گزینه ای) هست رو پاسخ بدید.
انتهای سوالات رو امضا کنید.
فرم رو اسکن کنید و برای بنده ایمیل کنید به آدرس : info[at]pixelweb[dot]ir


ممنونم
منیجر بازدید : 26 چهارشنبه 28 شهريور 1397 نظرات (0)
سلام
چند وقت پیش روی یک موضوعی کار می کردم که شامل مباحث تخفیف و اینها میشد.
بعد از چند وقتی کاری پیش اومد و ادامه ندادم.
الان زمان پیدا کردم و توی لیست کارام قرار گرفته و ممکنه ادامش بدم.
چون توضیحش زیاد بود اینجا نمیارم و سایتشو ببینید راحت متوجه میشید.

http://www.kampardaz.ir/kart.html

ممنون می شم که سایت رو که البته فعلا اصلا روش کار نشده و در حد یک ایده هست رو ببینید و بفرماید که میشه روش به عنوان یک کار گروهی جدید در حد یک شهرستان فکر کرد یا نه؟
البته مثل این سایتهای بزرگی راه اندازی شده ولی در حد شهرستانای کوچک تر روش زیاد کار نشده.

پیشاپیش از نظراتتون متشکرم
منیجر بازدید : 27 سه شنبه 27 شهريور 1397 نظرات (0)
منیجر بازدید : 14 دوشنبه 26 شهريور 1397 نظرات (0)
سلام خدمت همه دوستان عزیز.

یه اسپانسر پیدا شده که حاضره تا 50 ملیون تومان بابت کار اینترنتی هزینه کنه. یکی از دوستان بازی اینترنتی پیشنهاد داد.

می خوام ببینم شما دوستان چه پیشنهادی دارین و فکر میکنین چند مدته و چقدر بازده داره؟
منیجر بازدید : 18 يكشنبه 18 شهريور 1397 نظرات (0)
سلام دوستان

چند روز پیش یه آفر از یکی از دوستام داشتم در مورد عضویت در یک شرکت بازاریابی شبکه ای
باخودم گفتم بدنیست بابچه های شاپکیپرهم در اینباره مشورت کنم
بنظرتون این نوع تجارت سودی داره؟
امکان رشدش تو کشور ما هست؟
چه شرکتی از بین شرکت های موجود برای همکاری بهتر هستش؟
منیجر بازدید : 22 پنجشنبه 15 شهريور 1397 نظرات (0)
سلام دوستان ، خسته نباشید ...

قصد دارم تا تابستون امسال کسب و کاری مستقل برای خودم راه بندازم ،
به دنبال کاری هستم که ریسک زیادی نداشته باشه ، از دوستان ممنون می شم راهنمایی کنند ...
سرمایه 300 میلیون هست ...

نظرتون در مورد نمایندگی پخش محصولات صوتی و تصویری چیه ؟
چند نفری هم خرید و فروش ماشین های معمول به تعداد کم رو معرفی کردند ، که من به شخصه با اوضاع و احوال فعلی کشور خیلی موافق این کار نیستم ...
در مورد بازار فرش هم پیشنهاد هایی شده که به شخصه در موردش تجربه ای ندارم ، اگه دوستان اطلاعاتی دارند ممنون می شم در میون بزارند ...

و هر ایده ی دیگه ای که به ذهنتون می رسه ، ممنون می شم در میون بزارید ...
منیجر بازدید : 25 پنجشنبه 15 شهريور 1397 نظرات (0)
آیاوقتی یک ایده خلاقانه به ذهنتان می‌رسد، باید دیگران آن را تایید کنند تا با ارزش محسوب شود؟ تقریبا پاسخ اکثر افراد به این سوال منفی است. مردم اغلب دوست دارند برای رسیدن به یک خلاقیت، خود را مستقل نشان دهند. چرا شما از دیگران نظرخواهی می‌کنید؟ اگر آنها با شما مخالفت کنند چه کار می‌کنید؟ چه بر سر ادعای شما مبنی بر انجام کار به تنهایی می‌آید؟

داستان کوالکام را شنیده‌اید؟ به کلمه «CDMA» که مخفف Code Division Multiple Access است دقت کنید. حالا به تلفن همراه‌تان نگاه کنید و دوباره به این چهار حرف! این چهار حرف کارکرد تلفن شما را ممکن کرده‌اند. اگر می‌خواهید از کسی تشکر کنید، اروین جیکابز (Irwin Jacobs) و تیمش در کوالکام را فراموش نکنید. چند سال قبل در حالی که اروین جیکابز، بار کوالکام را به دوش می‌کشید، دنیا با دیده تردید به تلاش آنها برای تبدیل فن‌آوری دسترسی چندگانه تقسیم کدی CDMA به یک سیستم استاندارد بی سیم نگاه می‌کرد. پیچیدگی بسیار زیاد این سیستم باعث نشد تا تیم جیکابز از ادعای خود کناره‌گیری کنند. اما تردید‌ها تا جایی افزایش یافت که برخی از حرفه‌ای‌ها هم به سخن وادار و از این طرح انتقاد کردند. حتی بعضی از کارکشته‌های این فن از دانشگاه استنفورد معتقد بودند که کارهای وی در تضاد با قوانین فیزیک است. اگر شما چنین وضعیتی را تجربه کرده باشید یا با افراد مردد کار کرده باشید، می‌توانید تصور کنید که چه فشاری بر سر جیکابز و هم تیمی‌هایش بود.


اما امروزه به وضوح می‌دانیم که کوالکام با موفقیت فن‌آوری دسترسی چندگانه تقسیم کدی را به صنعت آورده است. این پیروزی بسیار قدرتمندتر از تردید‌های اولیه بود. با تمام مخالفت‌هایی که در سر راه CDMA بود، بررسی‌های خوبی توسط اروین و تیمش شده بود. اگر حق با شما باشد، حتی در دریایی از تردید هم نجات خواهید یافت. همان‌طور که برای کوالکام اتفاق افتاد. آنها تا به امروز جوایز بسیاری را برای این خلاقیت که عموم با آن مخالف بودند، دریافت کرده‌اند.
همان‌طور که سرمایه‌دار پرجسارت مشهور، اندی راچ لف، می‌گوید: بخش شیرین کار برای کسی که یک نوآور است این است که درستی مطلبی را می‌داند که دیگران به آن اتفاق نظر ندارند.


اما اگر عقیده شما غلط باشد چه؟ اگر بدانید که اشتباه می‌کنید، با دیگران همصدا می‌شوید یا نه؟ معمولا پاسخ این است، جای سوال نیست: اگر اشتباه ‌کنم به بقیه می‌پیوندم. اگر همه ما اشتباه کنیم کسی نمی تواند من را متهم کند. مطمئنا جایی که اشتباه کنم و تنها هم باشم دیگر یك فرد نادان هستم!
در بسیاری از شرکت‌ها، ترس از نادان شمرده شدن بر آرزوی نابغه محسوب شدن غلبه می‌کند. ما انسان بوده و به همین دلیل آسیب‌پذیر هستیم. می‌دانیم اگر ادعای عجیب و غریبی کنیم، ممکن است خود را در خطر نادان شمرده شدن و بازخواست شدن قرار بدهیم. این در حالی است که اگر حرف ما درست باشد، هر چقدر مخالفت‌ها بیشتر باشد، پاداش بیشتری خواهیم داشت. ولی مخالفان زیاد، ترس ما را بیشتر می‌کنند و به همین دلیل اغلب، مردم سکوت را گزینه بهتر می‌دانند و از نوآور بودن دوری می‌کنند.

مترجم: میثاق شمشیری
منبع:gallup
به نقل از ویوان نیوز

تعداد صفحات : 9

موضوعات

 • ارائه دهندگان خدمات پرداخت در محل

 • اسکریپت های فروشگاه ساز

 • بازارچه محصولات و خدمات اینترنتی

 • سفارش طرح گرافیکی ، چاپ و نشر

 • خرید و فروش تبلیغات اینترنتی

 • مباحث و منابع آموزشی

 • مباحث دیگر

 • Colocation

 • فروش سرور مجازی

 • ثبت دامنه و میزبانی وب

 • موتور جستجو ، سئو و بهینه سازی

 • خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت

 • فروش دامین

 • وب سرورها

 • معرفی سایت ، فروشگاه ، کانال و...

 • فروش پستی و پرداخت در محل

 • اشتراک گذاری

 • دیگر زبان ها

 • گفتگوی آزاد

 • درگاه های پرداخت

 • درخواست سرویس

 • فروش پنل پیام کوتاه،پیام رسان اجتماعی،تلفن مجازی

 • به دنبال کارمند هستم

 • محصولات نرم افزاری

 • خرید و فروش تلفن های همراه

 • محصولات چند رسانه ای

 • آموزشگاه گرافیک و انیمیشن

 • راه اندازی و مدیریت وب سایت اینترنتی

 • سوالات و مشکلات

 • نیازمند کار یا کارمند هستم

 • درخواست سرور مجازی

 • فروش نمایندگی هاستینگ

 • اسکریپت و قالب سایت

 • مباحث و منابع آموزشي

 • دامنه ، سایت ، گروه و کانال

 • محصولات فرهنگی آموزشی

 • اسکریپت های دیگر

 • به دنبال کار هستم

 • روابط عمومی بازارچه

 • برنامه نویسی

 • تبلیغات اینترنتی و بازاریابی آنلاین

 • کالاهای مصرفی فروشگاه اینترنتی

 • سایر محصولات و کالاها

 • سی پنل CPanel

 • ارائه دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی

 • اسکریپت های مدیریت سایت و وبلاگ

 • Wordpress

 • شبکه های ویندوزی

 • سیستم های مدیریت محتوا

 • فروش انواع ماژول،پلاگین،قالب،افزونه،امکانات سفارشی

 • Proxy / Cache / Firewall

 • اوپن وی زد OpenVZ

 • فروش هاست اشتراکی

 • درخواست هاست اشتراکی

 • فروش سرور اختصاصی

 • وی ام ور Vmware

 • بازارچه محصولات سخت افزاری

 • سیسکو Cisco

 • سرویس دهندگان خارجی

 • پنل اس ام اس ، تلگرام و ...

 • نرم افزار

 • PHP-MySQL

 • همکاری در فروش

 • لپ تاپ و لوازم جانبی

 • Joomla-Mambo

 • کار آفرینی و مدیریت کسب و کار

 • اخبار دنیای فناوری

 • محصولات و نجهیزات ورزشی

 • 2

 • فروش انواع وب سایت،گروهای اطلاع رسانی

 • زیور آلات و جواهرات تزئینی

 • کیف ، کفش و پوشاک

 • سئو ، بک لینک و افزایش بازدید

 • فروش نقدی و پرداخت الکترونیک

 • پلاگین طراحی کنید و 200

 • آموزشگاه زبان های برنامه نویسی

 • عینک های طبی و آفتابی

 • مسائل مربوط به انجمن

 • فروش انواع لایسنس

 • وام های بانکی و تسهیلات کم بهره

 • CentOS

 • خدمات طراحی و گرافیکی

 • دايرکت ادمين DirectAdmin

 • درخواست سرور اختصاصی

 • خرید و فروش لوازم جانبی موبایل

 • ssd

 • ubuntu

 • ایده پروری ، ایده یابی و ایده پردازی

 • انجمن خیریه

 • درخواست انواع اسکریپت،سیستم عامل،نرم افزار و ..

 • متمرکزکننده کسب و کارهای اینترنتی

 • مباحث عمومی مرکز داده

 • بازی های رایانه ای

 • دامین

 • درخواست خدمات برنامه نویسی

 • نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)

 • راه اندازی و مدیریت فروشگاه اینترنتی

 • اثاثیه منزل و لوازم خانگی

 • فروش انواع اسکریپت،سیستم عامل،نرم افزار و ..

 • مباحث و منابع آموزش

 • مباحث و منایع آموزشی

 • کلوکسو يا ال ايکس ادمين Kloxo or LXAdmin

 • اتصالات به اینترنت و ارایه دهندگان پهنای باند

 • vBulletin

 • سرور مجازی

 • تا 70 درصد تخفیف فروش دامین

 • ارائه دهندگان وبلاگ فروشگاهی

 • آرایشی و بهداشتی

 • خدمات برنامه نویسی

 • خدمات کانفیگ سرور و وب سایت

 • درخواست نمایندگی هاستینگ

 • بازارچه خدمات برنامه نویسی

 • درخواست سخت افزار

 • ماژول ، قالب و افزونه ها

 • سرور اختصاصی

 • عطر ، اسپری و ادکلن

 • درخواست انواع ماژول،پلاگین،قالب،امکانات سفارشی

 • فروش سخت افزار

 • PHPNUKE

 • WHMCS

 • زن Xen

 • فروش ویژه شماره مجازی روسیه مخصوص تلگرام

 • شبکه های بی سیم

 • ساير مجازي سازي ها

 • دیگر سیستم ها

 • بازارچه کار و سرمایه

 • نیازمند php

 • هاست اشتراکی

 • تبلت ها و دیوایس های پرتابل

 • HTML-XHTML

 • ساير کنترل پنل ها

 • فروش عیدانه : آفر ویژه ارائه نمایندگی

 • Debian

 • دیجی سرور| فروش ویژه و استثنایی سرور مجازی از اروپا|256 مگابایت رم

 • درخواست توضیحات برای میزان مصرف cpu

 • ASP-ASP.net-Access-MSSQL

 • ارسال ایمیل تبلیغاتی و ایمیل مارکتینگ

 • شارژ خط به خط و کارت شارژ

 • درخواست خدمات کانفیگ سرور و وب سایت

 • درخواست پنل پیام کوتاه،پیام رسان اجتماعی،تلفن مجازی

 • ساعت ، تایمر و شمارنده

 • فیلم های آموزشی

 • ذخیره سازی / SAN /NSA

 • اسکریپت های مدیریت انجمن گفتگو

 • انجمن نظرسنجی

 • سایر لینوکس ها

 • کولرگازی

 • مالیات کسب و کارهای اینترنتی

 • لایک

 • درخواست کالا و خدمات

 • طراحی حرفه ای بنر

 • الگوریتم های روتینگ

 • شرکتهای خصوصی جا به جایی کالا

 • Review دیتا سنترها

 • JavaScript

 • فایروال سخت افزاری

 • بحث در مورد نرم افزار / سخت افزار مرکز داده

 • دو سرور بدون ستاپ هتزنر ex41-ssd

 • درخواست دامین

 • Diablo 3

 • گیاهان آپارتمانی و حیوانات خانگی

 • سایر مجازی سازی ها

 • سامان

 • US

 • پلسک Plesk

 • مدیریت

 • بزرگان

 • اکانتینگ Accounting

 • پلیر ها و پخش کننده ها

 • درخواست انواع وب سایت،گروهای اطلاع رسانی

 • نمایندگی میزبانی وب

 • فروشگاه صنایع دستی

 • سيتريکس Citrix Systems

 • سوالی در مورد فتوشاپ

 • AJAX

 • شبکه های لینوکسی

 • درخواست خدمات Payment Credit card

 • STP(Unshielded Twisted Pair)

 • هايپر وي Microsoft Hyper-V

 • نیروی انسانی

 • info

 • درخواست خدمات طراحی و گرافیکی

 • کردیت کارت ، گیفت کارت و ارز اینترنتی

 • Hard Enterprise

 • [بنـــر20 : طراحـی حرفه ای بنــر

 • ns1

 • یه مشکل در گوگل +1

 • مشکل با تمامی ماژول ها

 • صفحه اول گوگل و bing.com

 • 29IPs

 • سخت افزار

 • سیستم های بک آپ و بازیابی اطلاعات

 • trace

 • به مناسبت عيد سعيد فطر - ارائه درگاه پرداخت اختصاصی سامان

 • کارکرد عالی

 • ایندکس گوگل

 • onda

 • رفع خطای اتصال Remote به سرور MS SQL 2008 - Microsoft SQL Server

 • ساير لينوکس ها

 • %25 تخفیف دانشجویی

 • .info

 • KIMSUFI

 • معروف ترین سیستم همکاری در فروش

 • فروش سرور مجازی آمریکا با قیمت ویژه ( دائمی ) 512 =9

 • آموزش (10) mcsa

 • هايپر وي ام HyperVM

 • فروشگاه تبلیغاتی لونو

 • فروش دامنه های tp24

 • کلاسترینگ و محاسبات ابری

 • فروش ویژه اینترنت پرسرعت +adsl2 آسیاتک در سراسر کشور + 15

 • درخواست خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت

 • پذیرش نمایندگی فروش هاستینگ

 • آزمون تومر

 • جشنواره اقساطی فروش سرور اختصاصی ex-px هتزنر آلمان با 65٪ تخفیف

 • پشتیبانی

 • PHPBB

 • سرور مجازی ماهانه 7 هزار تومان ، تحویل آنی ، مجازی ساز kvm

 • هاستینگ نامحدود + دامین رایگان + 1 ماه گارانتی بازگشت پول + آپ تایم 99.99 فقط 29

 • آلوما ولت طرح دار

 • پلاگين

 • رپورتاژ

 • خدمات Payment Credit card

 • فروش vps ویندوز با رم 512 مگ وارز ساپورت مناسب دانلود و آپلود فقط 18

 • نیازمند پاکت حباب دار a5

 • 10

 • فروش Positive SSL با قیمت 19

 • افزایش قیمت دامنه های .com .biz

 • حتی بدون عضو

 • 4 ماه سرور های مجازی ویژه ! هرماه یک سری ! نوروز 90

 • انتشار مقاله

 • */ فروش سرور های هتزنر

 • مهر روی ناخن
  آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلین : 11
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 3,685
 • باردید دیروز : 4,094
 • بازدید هفته : 3,685
 • بازدید ماه : 103,304
 • بازدید سال : 366,587
 • بازدید کلی : 1,772,794